Difference between revisions of "Main Page"

From E-learn Portal
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
Thứ Ba, 01/01/2019 21:03<br />Tin li&ecirc;n quan<br />Mới nhất<br />Trong ng&agrave;y đầu năm mới 2019, c&aacute;nh đồng hoa hương dướng lần đầu ti&ecirc;n xuất hiện tại Quảng B&igrave;nh với h&agrave;ng chục ng&agrave;n b&ocirc;ng hoa đua nở, bung sắc v&agrave;ng rực rỡ, đ&atilde; v&agrave; đang thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; du kh&aacute;ch đến tham quan.<br />C&aacute;nh đồng hoa hướng dương tại Quảng B&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ đến tham quan, chi&ecirc;m ngưỡng.<br />C&aacute;nh đồng hoa hướng dương nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đồng Hới khoảng 10 km, thuộc địa phận x&atilde; L&yacute; Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng B&igrave;nh) c&oacute; quy m&ocirc; 30.000 c&acirc;y. D&ugrave; mới mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan v&agrave;i tuần gần đ&acirc;y nhưng địa điểm n&agrave;y đ&atilde; đ&oacute;n h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch. Ri&ecirc;ng trong ng&agrave;y 1/2019, c&aacute;nh đồng hoa hướng dương ở Quảng B&igrave;nh đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 3 ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch đến thưởng l&atilde;m v&agrave; vui chơi.<br />Với gi&aacute; v&eacute; v&agrave;o cửa tham quan 30 ng&agrave;n đồng/người, c&aacute;nh đồng hoa hướng dương v&agrave; c&aacute;c vườn c&acirc;y ở đ&acirc;y đang trở th&agrave;nh địa điểm du lịch mới l&yacute; tưởng kh&ocirc;ng chỉ với người d&acirc;n địa phương, m&agrave; c&ograve;n l&ocirc;i cuốn du kh&aacute;ch trong nước v&agrave; quốc tế khi đến với Quảng B&igrave;nh trong những ng&agrave;y đầu năm mới.<br />Chị Kỳ Duy&ecirc;n, du kh&aacute;ch đến từ Quảng Ng&atilde;i, chia sẻ: T&ocirc;i thực sự ngỡ ng&agrave;ng trước vẻ đẹp của c&aacute;nh đồng hoa hướng dương ở Quảng B&igrave;nh. Những c&acirc;y hoa kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, b&ocirc;ng nở đều, to, với gam m&agrave;u v&agrave;ng rạng rỡ, đầy sức sống. T&ocirc;i v&agrave; bạn b&egrave; m&igrave;nh đ&atilde; chụp rất nhiều ảnh tại đ&acirc;y. Kỳ nghỉ Tết dương lịch lần n&agrave;y tại Quảng B&igrave;nh thực sự mang đến cho t&ocirc;i những trải nghiệm th&uacute; vị, tuyệt vời v&agrave; đ&aacute;ng nhớ”.<br />Anh Carolo Potharst đến từ H&agrave; Lan th&iacute;ch th&uacute; cho biết: Cảnh vật v&agrave; con người Quảng B&igrave;nh rất đẹp v&agrave; th&acirc;n thiện, t&ocirc;i rất th&iacute;ch nơi đ&acirc;y. Sau kỳ nghỉ n&agrave;y, t&ocirc;i sẽ giới thiệu Quảng B&igrave;nh cho bạn b&egrave; của t&ocirc;i v&agrave; chắc chắn thời gian tới ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ quay lại”<br />B&ecirc;n cạnh c&aacute;nh đồng hoa hướng dương, tại đ&acirc;y c&ograve;n trồng c&aacute;c loại c&acirc;y ăn quả phục vụ thị trường v&agrave; c&aacute;c vườn hoa quy m&ocirc; nhỏ hơn như hoa ly, hoa c&uacute;c đủ m&agrave;u… với tổng diện t&iacute;ch khoảng 1,7 ha. Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm của dự &aacute;n sản xuất n&ocirc;ng nghiệp ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao do C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Dự &aacute;n Việt Nam triển khai thực hiện. [https://diachishophoa.com &yacute; nghĩa hoa ưu đ&agrave;m] c&aacute;c loại c&acirc;y trồng ở đ&acirc;y đang được c&aacute;c kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m Huế v&agrave; c&aacute;c chủ vườn hoa Đ&agrave; Lạt trực tiếp chăm s&oacute;c cẩn thận. D&ugrave; mới trồng thử nghiệm nhưng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; mang lại hiệu quả ban đầu.<br />Ngo&agrave;i phục vụ nhu cầu tham quan của người d&acirc;n, c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n đ&aacute;nh dấu bước tiến mới trong &aacute;p dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật v&agrave;o lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp. Đặc biệt, những c&acirc;y trồng ở đ&acirc;y lại tận dụng ph&acirc;n hữu cơ v&agrave; kho&aacute;ng hữu cơ từ nh&agrave; m&aacute;y ph&acirc;n loại xử l&yacute; r&aacute;c thải, sản xuất bioga v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n h&oacute;a hữu cơ của c&ocirc;ng ty.<br />Theo c&aacute;c kỹ sư ở đ&acirc;y, trong tương lai, những c&acirc;y hoa hướng dương sẽ l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu để chiết suất tinh dầu hướng dương - một thực phẩm c&oacute; &iacute;ch cho sức khỏe con người. Đơn vị cũng sẽ chế biến th&agrave;nh ph&acirc;n hữu cơ sinh học nhằm tận dụng sản phẩm dư thừa sau thu hoạch, bổ sung ph&acirc;n hữu cơ tại chỗ, tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường.<br />C&aacute;nh đồng hoa hướng dương thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch đến tham quan chụp ảnh trong ng&agrave;y đầu năm mới 2019.<br />B&agrave; Trần Thị Xu&acirc;n Dung, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức h&agrave;nh ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Dự &aacute;n Việt Nam cho biết: C&aacute;nh đồng hoa hướng dương l&agrave; một trong những m&ocirc; h&igrave;nh đang được C&ocirc;ng ty trồng th&iacute; điểm. Trong tương lai, C&ocirc;ng ty sẽ mở rộng diện t&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh lớn hơn về hoa hướng dương cũng như đa dạng h&oacute;a c&aacute;c loại hoa kh&aacute;c như hoa c&uacute;c c&aacute;c loại, hoa ly thơm v&agrave;ng. Đặc biệt, C&ocirc;ng ty sẽ sản xuất th&ecirc;m c&aacute;c c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&acirc;y trồng ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao, xanh, sạch, an to&agrave;n với con người v&agrave; m&ocirc;i trường.<br />Đến với c&aacute;nh đồng hoa hướng dương dịp n&agrave;y, du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ được chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những đ&oacute;a hoa mặt trời”, thỏa th&iacute;ch tham quan một số vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i… m&agrave; c&ograve;n tận hưởng những ph&uacute;t gi&acirc;y nghỉ ngơi thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i, tiếp th&ecirc;m năng lượng cho một năm mới đầy sức khỏe, niềm vui v&agrave; nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br />B&agrave;i v&agrave; ảnh: V&otilde; Dung (TTXVN)<br />Tags:<br />Tin c&ugrave;ng chuy&ecirc;n mục<br />Tin kh&aacute;c<br />18:33 ng&agrave;y 11/11/2019<br />Hội nghị, hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 89/2104/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ quy định về x&eacute;t tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nh&acirc;n d&acirc;n, Nghệ sỹ Ưu t&uacute; đ&atilde; diễn ra ng&agrave;y 11/11 tại H&agrave; Nội.<br />Đọc nhiều nhất<br />Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 14 năm Ng&agrave;y Di sản văn h&oacute;a Việt Nam (23/11/2019), Ban quản l&yacute; Phố cổ H&agrave; Nội sẽ phối hợp với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan c&ugrave;ng c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu tổ chức chuỗi hoạt động văn h&oacute;a mang chủ đề Tiếng tơ”.<br />T&ocirc;i vừa được nghệ sĩ nhiếp ảnh l&atilde;o th&agrave;nh Trần Lam gửi tặng s&aacute;ch ảnh &quot;Khoảnh khắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&quot; - NXB Th&ocirc;ng tấn 2019. Đ&acirc;y l&agrave; cuốn s&aacute;ch ảnh mới nhất, cuốn thứ ba của &ocirc;ng, tiếp theo c&aacute;c cuốn Ki&ecirc;n Giang, một g&oacute;c nh&igrave;n” v&agrave; S&aacute;ch ảnh Trần Lam”.<br />&quot;Kh&ocirc;ng thể cưỡng lại được&quot; l&agrave; những từ đầu ti&ecirc;n tờ South China Morning Post d&agrave;nh để n&oacute;i về b&aacute;nh m&igrave; Việt Nam.<br />Giấy ph&eacute;p số 17/GP-BTTTT cấp ng&agrave;y 16/1/2017<br />T&ograve;a soạn: Số 5 L&yacute; Thường Kiệt, H&agrave; Nội<br />Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753<br />Email:[email protected] - [email protected]<br />&copy; Bản quyền thuộc về B&aacute;o Tin tức - TTXVN
+
Sporting activities betting is amid the oldest pastimes on earth. On-line sports betting is lawful throughout the majority of Korea. It is positive to bring a large enhance in tax revenue for the condition, so it is challenging to feel they would not seek to increase it. We have a massive variety of sporting activities and verified (<br /><b>먹튀</b>) to go well with everybody's taste. Everyday fantasy athletics is believed to be lawful in at minimum 40 states, as stated by the firms which foster the item. They is generally considered to be authorized in most states, even though only 10 have handed regulations particularly dealing with the business.<br /><br />Sportsbooks have a tendency to continue to hold their betting handles fairly around the vest. Also make certain the sportsbook you've got selected is supplying your favourite athletics to bet on! Years Online an on-line sportsbook requirements to get operated for no much less than 7 many years with no significant blemishes to qualify to get outlined. Many sportsbooks have opened online considering that the begin of on the web gambling. Several on the web sportsbooks take bets on game titles which are in development. They offer a broad variety of deposit strategies.<br /><br />It is real, you happen to be likely to need to have to find a site that's operating lawfully. Folks know that on-line gambling sites are incredibly rewarding for operators. It is essential to make certain that the sites you use are reliable and we operate tough on your behalf to guidebook you in the correct direction. The complete most reputable and verified websites (<br /><b> [http://i-m4.com/ 먹튀] </b>) must also offer a physical tackle the place the organization operates from and where an personal might send formal correspondence if needed.<br /><br />The sort of tip could possibly be the nominal total quantity that is required is on a bet. You consequently wind up inserting a great deal of bets because they are best in shape fairly than a actual reflection of what you feel will take place. Associated bets are any markets that could help determine the end result of some other market. How to build your bet You can make up to six picks to make your specific guess. Some bets have been created among buddies, whilst other people had been produced via skilled services. In spite of well-known perception and your far better judgement, betting on your favorite crew just isn't always the best strategy to get. For occasion, a funds line bet on a single team and taking the position distribute on an identical game isn't permitted.<br /><br />It truly is true, you happen to be very likely to require to find a website which is running lawfully. Or else, you can see the Illinois General Assembly website. No one must stick to a single internet site only. The website functions a fantastic offer of betting options and fantastic odds. An offshore web site just implies that the site can be found outdoors of the United states of america. It is basic to be overwhelmed by the data. On our internet site (<br /><b>먹튀</b>) you are ready to get data on the on-line sportsbooks and the greatest world wide web betting odds.<br /><br />Soon after the sportsbook gives you a deposit bonus, prior to you get to hold the cash which you want to receive some actual cash bets. In fact, no on-line sportsbook is unlawful. In the United states of america, there are a few lawful on-line sportsbooks.<br /><br />Bettors that are hunting at signing up to wager for true income needs to know a number of distinctive items about the practice. You are then heading to be in a position to make all of your on the internet sports (<br /><b>먹튀</b>) wagers by downloading a cell app or navigating on an world wide web browser to the site. In truth, it is but 1 of the most secure techniques to area a athletics wager when residing in the condition. My favourite component is they highlight the most properly-acknowledged bets, producing it easier to spot the greatest matches to bet on. When signing up with them, you will also have the ability to uncover some generous completely totally free bets offers, so just take total advantage as you can!<br />

Revision as of 12:06, 22 November 2019

Sporting activities betting is amid the oldest pastimes on earth. On-line sports betting is lawful throughout the majority of Korea. It is positive to bring a large enhance in tax revenue for the condition, so it is challenging to feel they would not seek to increase it. We have a massive variety of sporting activities and verified (
먹튀) to go well with everybody's taste. Everyday fantasy athletics is believed to be lawful in at minimum 40 states, as stated by the firms which foster the item. They is generally considered to be authorized in most states, even though only 10 have handed regulations particularly dealing with the business.

Sportsbooks have a tendency to continue to hold their betting handles fairly around the vest. Also make certain the sportsbook you've got selected is supplying your favourite athletics to bet on! Years Online an on-line sportsbook requirements to get operated for no much less than 7 many years with no significant blemishes to qualify to get outlined. Many sportsbooks have opened online considering that the begin of on the web gambling. Several on the web sportsbooks take bets on game titles which are in development. They offer a broad variety of deposit strategies.

It is real, you happen to be likely to need to have to find a site that's operating lawfully. Folks know that on-line gambling sites are incredibly rewarding for operators. It is essential to make certain that the sites you use are reliable and we operate tough on your behalf to guidebook you in the correct direction. The complete most reputable and verified websites (
먹튀 ) must also offer a physical tackle the place the organization operates from and where an personal might send formal correspondence if needed.

The sort of tip could possibly be the nominal total quantity that is required is on a bet. You consequently wind up inserting a great deal of bets because they are best in shape fairly than a actual reflection of what you feel will take place. Associated bets are any markets that could help determine the end result of some other market. How to build your bet You can make up to six picks to make your specific guess. Some bets have been created among buddies, whilst other people had been produced via skilled services. In spite of well-known perception and your far better judgement, betting on your favorite crew just isn't always the best strategy to get. For occasion, a funds line bet on a single team and taking the position distribute on an identical game isn't permitted.

It truly is true, you happen to be very likely to require to find a website which is running lawfully. Or else, you can see the Illinois General Assembly website. No one must stick to a single internet site only. The website functions a fantastic offer of betting options and fantastic odds. An offshore web site just implies that the site can be found outdoors of the United states of america. It is basic to be overwhelmed by the data. On our internet site (
먹튀) you are ready to get data on the on-line sportsbooks and the greatest world wide web betting odds.

Soon after the sportsbook gives you a deposit bonus, prior to you get to hold the cash which you want to receive some actual cash bets. In fact, no on-line sportsbook is unlawful. In the United states of america, there are a few lawful on-line sportsbooks.

Bettors that are hunting at signing up to wager for true income needs to know a number of distinctive items about the practice. You are then heading to be in a position to make all of your on the internet sports (
먹튀) wagers by downloading a cell app or navigating on an world wide web browser to the site. In truth, it is but 1 of the most secure techniques to area a athletics wager when residing in the condition. My favourite component is they highlight the most properly-acknowledged bets, producing it easier to spot the greatest matches to bet on. When signing up with them, you will also have the ability to uncover some generous completely totally free bets offers, so just take total advantage as you can!